Call Jueu, Girona

  • Foto: Òscar Vall
  • Stadt/Ort: Girona
  • Gemeinde: Girona
  • Landstrich: Gironès
  • Kategorie: Costa Brava, Museum und Kulturerbe
  • Tags: Girona, Gironès, Jüdisches Erbe, Museum und Kulturerbe