Menschenpyramiden – Sant Feliu

  • Foto: Pete Heck
  • Stadt/Ort: Girona
  • Gemeinde: Girona
  • Landstrich: Gironès
  • Kategorie: Costa Brava, Ortschaften, Kultur Erlebnis
  • Tags: Vall de Llémana, Gironès, Costa Brava, Ortschaften, Kultur Erlebnis, Menschenpyramiden