Avís legal

Avís legal
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, amb CIF núm. A17031246, és el titular d’aquest lloc web i del domini costabrava.org. El Patronat té el domicili a l’avinguda Sant Francesc núm. 29, 3r, de Girona (CP 17001). Figura inscrit al Registre Mercantil de Girona, full 193, volum 908, inscripció GI-6155.

Protecció de dades
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona entén que, en el moment d’omplir els formularis de recollida de dades que figuren en el lloc, l’usuari es considera prou informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que en derivi. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers del Patronat per ser tractades amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se al Patronat per qualsevol mitjà. Podeu obtenir més informació sobre els criteris i les mesures en matèria de tractament de dades si es dirigeixen a l’adreça del Patronat que figura a l’inici d’aquesta nota.

Propietat intel·lectual

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona posa el seu arxiu d’imatges a disposició del públic. En la utilització de les imatges s’han de respectar les condicions següents:

1 – Les imatges s’han de reproduir íntegrament. No poden ser modificades.
2 – S’han de fer visibles les referències que identifiquen cada imatge: lloc, nom del/de la fotògraf/a i referència de l’Arxiu d’Imatges PTCBG.
3 – No es poden destinar a la venda, ni incloure en publicacions destinades a la venda, ni en serveis que requereixin subscripció o accés de pagament previ.
4 – En la difusió de les imatges no es poden establir condicions d’ús o limitacions tècniques que difereixin de les presents condicions d’ús.
5 – L’obtenció de les imatges no comporta que el Patronat de Turisme Costa Brava Girona doni suport a qui les utilitzi. No es pot incloure cap referència en aquest sentit, excepte amb autorització prèvia i per escrit del Patronat.
6 – Qualsevol utilització de les imatges diferent de l’autoritzada en aquestes condicions d’ús exigeix l’autorització prèvia i per escrit del Patronat. El Patronat és el titular dels drets sobre aquest lloc i de la base de dades formada pel conjunt d’imatges de l’arxiu i la informació que hi està relacionada.