Garrotxa

  • Photo: Maria Geli – Pilar Planagumà
  • Localité: Garrotxa
  • Catégorie: Pyrenees, Tourisme pour tous
  • Tags: Garrotxa, Senior